Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông báo số 3 - Về việc tham dự Lễ Công diễn và Trao giải Hội diễn Văn nghệ Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (Đính kèm danh sách đơn vị tham gia công diễn, trình tự nhận thưởng và kết quả hội diễn) - Sở HCM

Administrator
 • File name: 0-thong-bao-so-3-ve-viec-tham-du-le-cong-dien-va-tra.pdf (706.2 Kb)
  Download
 • File name: 1-thong-bao-so-3-ve-viec-tham-du-le-cong-dien-va-tra.docx (8.6 Kb)
  Download
 • File name: 2-thong-bao-so-3-ve-viec-tham-du-le-cong-dien-va-tra.xlsx (4.1 Kb)
  Download
 • File name: 3-thong-bao-so-3-ve-viec-tham-du-le-cong-dien-va-tra.xlsx (4.1 Kb)
  Download