Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông báo số 1: về việc họp triển khai và công tác tổ chức vòng loại Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” Năm học 2021 – 2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
-Thời gian: 14g00, thứ sáu, ngày 05 tháng 11 năm 2021.-Địa điểm: Họp trực tuyến trên cổng thông tin: https://live.hcm.edu.vn