Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

THÔNG BÁO KHẨN: đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm, nhắc nhở ngay CB-GV-NV và HS thực hiện nghiêm Công văn 1224/SGDDT-CTTT ngày 28/4/2021; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, ngoài lớp học và trong thời gian nghỉ Lễ. Thủ trưởng các đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu tổ chức các hoạt động mà không tuân thủ quy định phòng chống dịch. - TTTT&CTGD

Administrator