Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông báo Kết luận và chỉ đạo của Phó Giám đốc Lê Hoài Nam tại cuộc họp về "Đề án SSC - Hệ thống quản lý trực tuyến các nguồn thu cho trường học tích hợp thanh toán học phí không sử dụng tiền mặt" - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-thong-bao-ket-luan-va-chi-dao-cua-pho-giam-doc-le.pdf (1.39 Mb)
    Download