Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hoài Nam tại cuộc họp với các ngân hàng và các đơn vị tham gia Đề án "Thanh toán không dùng tiền mặt" và phương hướng triển khai năm 2022 - Văn Phòng Sở

Administrator
Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Hoài Nam tại cuộc họp với các ngân hàng và các đơn vị tham gia Đề án "Thanh toán không dùng tiền mặt" và phương hướng triển khai năm 2022