Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Thanh tra Sở đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cung cấp thông tin và hình thẻ (bản scan) của cán bộ, giáo viên, chuyên viên làm nhiệm vụ thanh tra thi tại các Điểm thi (danh sách đính kèm). - Thanh tra Sở

Administrator