Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Tài nguyên học tập cho học sinh trung học phổ thông của phần mềm Manabie - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông;

- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông).

Công văn số 501/SGDĐT-GDTrH ngày 24/02/2021 về tài nguyên học tập cho học sinh trung học phổ thông của phần mềm Manabie.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tác giả: Phòng Trung Học

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

  • File name: 0-tai-nguyen-hoc-tap-cho-hoc-sinh-trung-hoc-pho-thon.pdf (344.5 Kb)
    Download