Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN KHỐI THPT

Administrator
PASS: 123456

Modul THPT 1     Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông

Modul THPT 2     Hoạt động học tập của học sinh THPT

Modul THPT 3     Giáo dục học sinh THPT cá biệt

Modul THPT 4     Phương pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT

Modul THPT 6     Xây dưng môi trường học tập cho học sinh THPT

Modul THPT 7     Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT

Modul THPT 8     Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT

Modul THPT 9     Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

Modul THPT 10   Rào cản học tập của các đối tượng học sinh HPT

Modul THPT 11   Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THPT

Modul THPT 12   Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT

Modul THPT 13   Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong kế hoạch xây dựng kế hoạch dạy học

Modul THPT 14   Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

Modul THPT 15   Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT

Modul THPT 16   Hố sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT

Modul THPT 17   Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng

Modul THPT 18   Phương pháp dạy học tích cực

Modul THPT 19   Dạy học với CNTT

Modul THPT 20   Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT

Modul THPT 21   Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

Modul THPT 22   Sử dụng một số phần mềm dạy học

Modul THPT 23   Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

Modul THPT 24   Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học

Modul THPT 28   Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT

Modul THPT 29   Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục

Modul THPT 30   Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT

Modul THPT 31   Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Modul THPT 32   Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

Modul THPT 33   Giải quyét tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiêm

Modul THPT 34   Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT

Modul THPT 35   Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT

Modul THPT 36   Giáo dục giá trị cho học sinh THPT

Modul THPT 38   Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT

Modul THPT 39   Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT

Modul THPT 40   Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

Modul THPT 41   Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT