Trường THPT Thạnh Lộc

Chi Bộ

Sinh hoạt Chi Bộ tháng 11/2021- Nội dung tuyên truyền:

Sinh hoạt Chi Bộ tháng 11/2021- Nội dung tuyên truyền: "Tận dụng cơ hội trong thách thức của dịch bệnh", tác giả Trúc Giang.

Nguyễn Thị Mai Hiên
Dịch Covid-19 đối với Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng là một loại rủi ro nặng nề, là một thách thức thực sự. Dẫu vậy, dịch bệnh đã tạo ra hoặc thúc đẩy hình thành một số cơ hội để từ đó có thể điều chỉnh nhiều hoạt động của đời sống xã hội, kể cả hoạt động của bộ máy chính trị, góp phần khắc phục những hạn chế, trì trệ, thay đổi những thói quen chưa tốt, gợi mở những hành vi và hoạt động mới… Nếu các cá nhân, tổ chức có thể nắm bắt những cơ hội đó một cách hợp lý và điều chỉnh kịp thời thì việc phục hồi các hoạt động sau dịch sẽ nhanh hơn, tạo điều kiện xã hội phát triển tốt hơn.