Trường THPT Thạnh Lộc

Chi Bộ

Sinh hoạt Chi Bộ tháng 11/2021- Nội dung tuyên truyền:

Sinh hoạt Chi Bộ tháng 11/2021- Nội dung tuyên truyền: " Một số vấn đề về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên", tác giả Vân Tâm.

Nguyễn Thị Mai Hiên
Ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận 01-KL/TW về về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Về vấn đề nêu gương, Kết luận nêu một số hạn chế, tồn tại: “Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu, chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật”. Đây là một nhận định thể hiện sự thẳng thắn, mạnh dạn và từ đó có căn cứ để định hướng thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới.