Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí chấmn điểm thi đua từ năm học 2020-2021 - Sở HCM

Administrator
  • File name: 0-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-bo-tieu-chi-chamn-diem.pdf (3.42 Mb)
    Download
  • File name: 1-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-bo-tieu-chi-chamn-diem.doc (8.4 Kb)
    Download