Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030" - Văn Phòng Sở

Administrator
  • File name: 0-quyet-dinh-phe-duyet-de-an-nang-cao-nang-luc-kien.pdf (1.27 Mb)
    Download