Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ TD - ANQP

quốc phòng 10 - bài 1 - tiết 4

quốc phòng 10 - bài 1 - tiết 4

Tổ quốc phòng
bài 1 - tiết 4 -lịch sử, truyền thống đánh giăc giữ nước của dân tộc Việt Nam