Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Phổ biến, giới thiệu video tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Thực hiện Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh