Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

Ôn tập học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 môn Hoá học

Ôn tập học kỳ 2 năm học 2013 - 2014 môn Hoá học

Administrator

KẾ HOẠCH ÔN TẬP HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2013-2014

MÔN HÓA

A. KHỐI 10

 1. Kiến thức

Chương 5: NHÓM HALOGEN

 1. Khái quát nhóm halogen
 2. Clo
 3. Hidro clorua – Axit clohidric và muối clorua
 4. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 5. Flo – Brom – Iot

Chương 6: OXI – LƯU HUỲNH

 1. Oxi – Ozon
 2. Lưu huỳnh
 3. Hidro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit
 4. Axit sunfuric – Muối sunfat

Chương 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

 1. Tốc độ phản ứng hóa học
 2. Cân bằng hóa học
 1. Hình thức: Tự luận
 2. Những vấn đề tập trung
 1. Chuỗi phản ứng: Chương 5 và chương 6
 2. Nhận biết: Các chất khí thuộc chương 5 và chương 6
 3. Chứng minh tính chất hóa học của các đơn chất, hợp chất thuộc chương 5 và chương 6.
 4. Bài toán:
 • Axit sunfuric loãng, Axit sunfuric đặc tác dụng kim loại, oxit kim loại,…
 • SO2 và H2S với dung dịch kiềm.
 1. Cân bằng hóa học: Sự dịch chuyển cân bằng hóa học khi hệ cân bằng chịu ảnh hưởng của sự thay đổi nhiệt độ, áp suất, nồng độ.

 

B. KHỐI 11

 1. Kiến thức

CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM

1. Benzen và ankylbenzen

2. Stiren và naphtalen

3. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

 1. Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
 2. Ancol: Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lý
 3. Ancol: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
 4. Phenol

CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLIC

 1. Anđêhit và xeton
 2. Axit cacboxylic: Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lý
 3. Axit cacboxylic: Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
 1. Hình thức: Tự luận
 2. Những vấn đề tập trung
 1. Chuỗi phản ứng hóa học: Chương 7
 2. Viết đồng phân và gọi tên: Chương 8
 3. Bài toán:
 • Đốt cháy hỗn hợp đồng đẳng kế tiếp: Chương 8, chương 9
 • Toán hiệu suất: Chương 8, chương 9
 • Toán hỗn hợp: Chương 8, chương 9

                                                         

C. KHỐI  12

 1. Kiến thức

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

 1. Kim loại và hợp kim
 2. Dãy điện hóa của kim loại
 3. Sự điện phân
 4. Sự ăn mòn kim loại
 5. Điều chế kim loại

CHƯƠNG 6: KIM LOẠI KIỀM - KIỀM THỔ - NHÔM

 1. Kim loại kiềm
 2. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
 3. Kim loại kiềm thổ
 4. Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
 5. Nhôm
 6. Một số hợp chất quan trọng của nhôm

CHƯƠNG 7: CROM – SẮT – ĐỒNG

 1. Crom
 2. Một số hợp chất của crom
 3. Sắt
 4. Một số hợp chất của sắt
 5. Hợp kim của sắt
 6. Đồng và một số hợp chất của đồng
 7. Sơ lược về các kim loại khác

CHƯƠNG 8: PHÂN BIỆT CÁC CHẤT VÔ CƠ – CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH

 1. Nhận biết các cation, anion trong dung dịch
 2. Nhận biết một số chất khí

CHƯƠNG 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

 1. Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
 2. Hóa học và vấn đề phát triển xã hội
 3. Hóa học và vấn đề môi trường
 1. Hình thức: Trắc nghiệm