Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI KHỐI 10 VÀ 11

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI KHỐI 10 VÀ 11

Administrator
Năm học 2014 - 2015

XEM NỘI DUNG CÁC MÔN

MÔN SINH 10                                            MÔN SINH 11

MÔN CÔNG NGHỆ 10                             MÔN CÔNG NGHỆ 11

MÔN TIN HỌC 11

MÔN VẬT LÝ 10                                        MÔN VẬT LÝ 11    

MÔN LỊCH SỬ 10                                     MÔN LỊCH SỬ 11

MÔN HÓA HỌC 10 VÀ 11

MÔN TIẾNG ANH 10                                  MÔN TIẾNG ANH 11

MÔN GDQP 11

MÔN THỂ DỤC 10

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10             MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11

MÔN NGỮ VĂN 10

MÔN ĐỊA LÝ 11                                           MÔN ĐỊA LÝ 10