Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Nhắc lại Thông báo về việc triển khai bồi dưỡng đại trà mo-đun 3 cho GV & CBQLCSGDPT và hoàn thành báo cáo TEMIS (Đề nghị các đơn vị kiểm tra kết quả nhập đánh giá chuẩn GV, CBQL năm học 2019 - 2020 phải hoàn thành 100% việc đánh giá đến hết ngày 31/03/2021) - Phòng Tổ chức Cán bộ

Administrator
Đề nghị các đơn vị kiểm tra kết quả nhập đánh giá chuẩn GV, CBQL năm học 2019 - 2020 đã hoàn thành 100% nếu chưa đề nghị các đơn vị nhập hoàn thành đánh giá chuẩn của tất cả giáo viên, CBQL đến hết ngày 31/03/2021. Trân trọng./.
 • File name: 0-nhac-lai-thong-bao-ve-viec-trien-khai-boi-duong-da.pdf (566.6 Kb)
  Download
 • File name: 1-nhac-lai-thong-bao-ve-viec-trien-khai-boi-duong-da.pdf (626.9 Kb)
  Download
 • File name: 2-nhac-lai-thong-bao-ve-viec-trien-khai-boi-duong-da.pdf (1.33 Mb)
  Download
 • File name: 3-nhac-lai-thong-bao-ve-viec-trien-khai-boi-duong-da.pdf (699.4 Kb)
  Download
 • File name: 4-nhac-lai-thong-bao-ve-viec-trien-khai-boi-duong-da.xlsx (4.1 Kb)
  Download