Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

NGHỊ QUYẾT sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Sở HCM

Administrator
  • File name: 0-nghi-quyet-sua-doi-bo-sung-khoan-1-va-khoan-2-dieu.pdf (932.3 Kb)
    Download