Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

NGHỊ QUYẾT Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên, có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Sở HCM

Administrator
  • File name: 0-nghi-quyet-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-khuyen-khich.pdf (1.74 Mb)
    Download