Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Nghị đinh số 135/2018/NĐ-CP - CSGD Ngoài Công Lập

Administrator
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phú quy đinh về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phú quy đinh về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

File thứ 1: 135-2018-nd-cpsigned_3122021153755.pdf
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập