Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Toán

MÔN TOÁN TUẦN 9+10

Tổ Toán
Các em học sinh Khối 10, Khối 11, Khối 12 vào đúng khối học để tải bài học TUẦN 9 và TUẦN 10

I. KHỐI 10

1. Đại Số

 

2. Hình học

 

II. KHỐI 11

1. Đại Số và Giải Tích

 

2. Hình Học

 

III. KHỐI 12

1. Giải Tích

BÀI 1: LUỸ THỪA VÀ HÀM SỐ LUỸ THỪA

BÀI 2: LOGARIT

2. Hình Học

NÓN-TRỤ-CẦU