Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Toán

MÔN TOÁN - TUẦN 5

MÔN TOÁN - TUẦN 5

Tổ Toán
Các em học sinh Khối 10, Khối 11, Khối 12 vào đúng khối học để tải bài học TUẦN 5

I. KHỐI 10

1. Đại Số

2. Hình học

 

II. KHỐI 11

1. Đại Số và Giải Tích

2. Hình Học

 

III. KHỐI 12

1. Giải Tích

Bài 4: ĐƯỜNG TIỆM CẬN

 

Bài 5: KHẢO SÁT HÀM SỐ

2. Hình Học