Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Mời các tập thể, các cá nhân đã có thành tích tham gia tích cực Chương trình "Một triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" đến dự tuyên dương, khen thưởng. - VP Công Đoàn

Administrator
Mời các tập thể, các cá nhân đã có thành tích tham gia tích cực Chương trình "Một triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" đến dự tuyên dương, khen thưởng.