Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Mời các Cán bộ Công đoàn được công nhận danh hiệu "Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2022 (danh sách đính kèm) đến dự và nhận tuyên dương, khen thưởng. - VP Công Đoàn

Administrator
Mời các Cán bộ Công đoàn được công nhận danh hiệu "Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi" cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2022 (danh sách đính kèm) đến dự và nhận tuyên dương, khen thưởng.