Trường THPT Thạnh Lộc

Đoàn thanh niên

LỚP BỒI DƯỠNG CÁC BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 1 - NĂM HỌC 2023-2024

LỚP BỒI DƯỠNG CÁC BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ KHÓA 1 - NĂM HỌC 2023-2024

Võ Thị Xuân Thắm
Nhằm trang bị kiến thức lý luận chính trị, đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là các đoàn viên mới kết nạp. Qua đó góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của tuổi trẻ Quận 12 nói chung, cho đội ngũ cán bộ đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Ban Thường vụ Quận Đoàn và Trung tâm chính trị Quận về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024. Sáng thứ 7 ngày 09/3/2024 và sáng thứ 7 ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Quận Đoàn và Trung tâm Chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng các bài lý luận chính trị khóa I năm 2024 cho đoàn viên Đoàn trường THPT Thạnh Lộc.

         Chương trình học tập 04 bài lý luận chính trị cơ bản do Trung ương Đoàn và Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp biên soạn gồm:

Bài 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam - do Nguyễn Phước Trực – Phó Giám đốc Trung tâm chính trị Quận 12 phụ trách

Bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam  và Bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay -  do Thầy Lê Minh Tâm - Giảng viên chuyên trách Trung tâm Chính trị Quận 12 phụ trách

Bài 4. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - do Cô Phạm Võ Tú Hảo - TV CLB báo cáo viên Quận Đoàn 12 phụ trách

Việc học lý luận chính trị được xem như là một phương thức để từng đoàn viên thanh niên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Bên cạnh đó, nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.... Từ đó nâng cao nhận thức, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia tích cực các phong trào hành động của Đoàn.