Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ TD - ANQP

lớp 11 - tuần 10

lớp 11 - tuần 10

Tổ quốc phòng
công tác phòng không nhân dân