Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

LỊCH KIỂM TRA HK2 NĂM HỌC 2017 – 2018

Administrator

KHỐI 12

NGÀY BUỔI Thời gian bắt đầu KHỐI 12
Thứ ba 17/04/2018 SÁNG  (06 giờ 45) VĂN (120') – LÝ (50)
Thứ tư 18/04/2018 SÁNG  (06 giờ 45) ĐỊA (50’)    HÓA (50’)
Thứ năm 19/04/2018 SÁNG  (06 giờ 45) TOÁN (90’) – ANH (60’) 
Thứ sáu 20/04/2018 SÁNG  (06 giờ 45) SỬ (50’) – SINH (50’)    GDCD (50')

 

KHỐI 11

NGÀY BUỔI Thời gian bắt đầu KHỐI 11
Thứ năm 26/04/2018 SÁNG  (06 giờ 45) VĂN (90’) – LÝ (45’) – ĐỊA (45’) 
Thứ sáu 27/04/2018 SÁNG  (06 giờ 45) ANH (60’)    SINH (45’) – HÓA (45’)
Thứ bảy 28/04/2018 SÁNG  (06 giờ 45) TOÁN (90’) – SỬ (45’)

 

KHỐI 10

NGÀY BUỔI Thời gian bắt đầu KHỐI 10
Thứ năm 26/04/2018 CHIỀU  (12 giờ 30) VĂN (90’) – LÝ (45’) – ĐỊA (45’) 
Thứ sáu 27/04/2018 CHIỀU  (12 giờ 30) ANH (60’)  –  SINH (45’) – HÓA (45’)
Thứ bảy 28/04/2018 CHIỀU  (12 giờ 30) TOÁN (90’) – SỬ (45’)