Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kỳ họp thứ 24, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX đã thông qua 03 Nghị quyết quan trọng của Ngành Giáo dục - Văn Phòng Sở

Kỳ họp thứ 24, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX đã thông qua 03 Nghị quyết quan trọng của Ngành Giáo dục - Văn Phòng Sở

Administrator

(ảnh: Ngọc Trinh, Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh)

Sáng ngày 23 tháng 3 năm 2021, tại Kỳ họp thứ 24 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX đã thông qua Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ giáo dục mầm non thành phố; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND về chính sách thu hút giáo viên mầm non và Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên – học sinh – học viên đạt thành tích cao trong các Kỳ thi cấp Thành phố - Quốc gia – Khu vực và Quốc tế.

Kỳ họp thứ 24, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX chỉ diễn ra trong 01 buổi. Đây là Kỳ họp quan trọng để thông qua các nội dung có tính cấp thiết đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Vì vậy, việc HĐND Thành phố thông qua 03/09 Nghị quyết về giáo dục cho thấy Lãnh đạo thành phố và quý đại biểu HĐND luôn dành mối quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp trồng người, với giáo viên – nhân viên Ngành học mầm non và công tác đào tạo nhân lực trình độ cao.


Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố biểu quyết thông qua các Nghị quyết ban hành một số chính sách hỗ trợ Ngành Giáo dục thành phố

(ảnh: Việt Dũng, báo Sài Gòn Giải Phóng)

Các chính sách hỗ trợ Ngành Giáo dục được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua cụ thể như sau:

1. Kéo dài thời gian thực hiện Điểm c Khoản 4.2 Điều 2 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố về hỗ trợ giáo dục mầm non Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng nhân dân Thành phố thống nhất tiếp tục duy trì chế độ hỗ trợ đối với giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới kể từ năm học 2020 - 2021 đến hết năm học 2024 - 2025 theo mức như sau:

- Năm đầu được tuyển dụng: hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng;
Năm thứ hai sau khi được tuyển dụng: hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng:
Năm thứ ba sau khi được tuyển dụng: hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng;
Từ năm thứ tư thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành

2. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách thu hút giáo viên mầm non trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:
Hợp đồng giáo viên (hợp đồng lao động dưới 12 tháng) với mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố trong 9 tháng/năm.
Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố (chi từ ngân sách thành phố), còn lại chi từ nguồn xã hội hóa, tùy theo điều kiện cụ thể từng đơn vị trong 9 tháng/năm.

3. Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Về đối tượng:

1.  Học sinh, học viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng trong các kỳ thi quốc tế do Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham dự.

2.  Học sinh, học viên đoạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng trong các kỳ thi khu vực do Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham dự.

3. Học sinh, học viên đoạt giải Nhất, giải Nhì, giải Ba, Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng trong các kỳ thi quốc gia do           Sở Giáo dục và Đào tạo cử tham dự.

4. Học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi cấp Thành phố do
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

5. Giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc cử tham dự.

6. Giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế, khu vực và giải Nhất cấp thành phố như trên.

Về mức khuyến khích:

1. Mức tiền chi đối với học sinh, học viên

1.1. Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương được hưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 200.000.000 đồng;

b) Huy chương Bạc: 160.000.000 đồng;

c) Huy chương Đồng: 120.000.000 đồng;

d) Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 50.000.000 đồng;

1.2. Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương đương được hưởng theo mức sau:

a) Huy chương Vàng: 120.000.000 đồng;

b) Huy chương Bạc: 90.000.000 đồng;

c) Huy chương Đồng: 75.000.000 đồng;                                                                       

d) Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các các giải theo cơ cấu giải thưởng: 30.000.000 đồng;

1.3. Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia được hưởng theo mức sau:

a) Giải Nhất: 50.000.000 đồng;

b) Giải Nhì: 40.000.000 đồng;             

c) Giải Ba: 30.000.000 đồng;

d) Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 20.000.000 đồng;

1.4. Học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố được hưởng theo mức sau:

a) Cấp Tiểu học: 5.000.000 đồng;

b) Cấp Trung học cơ sở: 10.000.000 đồng;

c) Cấp Trung học phổ thông: 12.000.000 đồng;

1.5. Đội, nhóm học sinh, học viên (từ 02 thành viên trở lên) đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này được hưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân.

1.6. Học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, thành phố được hưởng 1,5 lần mức chi quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.

Trường hợp học sinh, học viên vừa là người dân tộc thiểu số vừa là người khuyết tật đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, thành phố được hưởng 02 lần mức tiền thưởng quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.

2. Mức tiền chi đối với giáo viên

2.1. Giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế:

a) Huy chương Vàng: 200.000.000 đồng;

b) Huy chương Bạc: 160.000.000 đồng;

c) Huy chương Đồng: 120.000.000 đồng;

d) Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 50.000.000 đồng;

2.2. Giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi khu vực:

a) Huy chương Vàng: 120.000.000 đồng;

b) Huy chương Bạc: 90.000.000 đồng;

c) Huy chương Đồng: 75.000.000 đồng;

d) Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 30.000.000 đồng;

2.3. Giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia:

a) Giải Nhất: 50.000.000 đồng;

b) Giải Nhì: 40.000.000 đồng;             

c) Giải Ba: 30.000.000 đồng;

d) Giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải theo cơ cấu giải thưởng: 20.000.000 đồng;

2.4. Giáo viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi cấp thành phố: 12.000.000 đồng;

2.5. Đội, nhóm giáo viên (từ 02 thành viên trở lên) đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại Điểm 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này được hưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân.

2.6.  Giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi:

- Giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải được hưởng theo nguyên tắc bằng 70% mức chi của học sinh, học viên.

- Tập thể các giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên được hưởng theo nguyên tắc bằng 30% mức chi của giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải.

Bà Trần Hải Yến, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa xã hội, HĐND TP

trình bày dự thảo các Nghị quyết để đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua

(ảnh: Ngọc Trinh, Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh)

 

 Toàn cảnh Kỳ họp thứ 24, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX

(ảnh: Ngọc Trinh, Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh)

Tác giả: Văn Phòng Sở