Trường THPT Thạnh Lộc

Thông báo

KHỐI 10_Bài giảng power point: HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH

Tạ Duy Quỳnh
HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH: H2S, SO2, SO3, H2SO4, muối Sunfat" (Bài 32, 33 - Hoá học 10 - Chương trình Cơ Bản)

Bài giảng powerpoint chuyên đề: " HỢP CHẤT CỦA LƯU HUỲNH: H2S, SO2, SO3, H2SO4, muối Sunfat" (Bài 32, 33 - Hoá học 10 - Chương trình Cơ Bản) được thực hiện bởi Tổ Hoá Học, Trường THPT Thạnh Lộc - Quận 12, TP.HCM.

Các bạn click vào đường link để theo dõi: https://youtu.be/Yf7oCqexszc