Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

KHẨN: Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung giám sát theo Kế hoạch số 01/KH-ĐĐBQH ngày 09/8/2021 của Đoàn ĐBQH TP.HCM (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-khan-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cac-noi-dung-giam.doc (8.6 Kb)
    Download
  • File name: 1-khan-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cac-noi-dung-giam.xlsx (4.5 Kb)
    Download
  • File name: 2-khan-bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-cac-noi-dung-giam.pdf (3.18 Mb)
    Download