Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch về thực hiện chuyển công tác đối với viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở HCM

Administrator
 • File name: 0-ke-hoach-ve-thuc-hien-chuyen-cong-tac-doi-voi-vien.pdf (1.29 Mb)
  Download
 • File name: 1-ke-hoach-ve-thuc-hien-chuyen-cong-tac-doi-voi-vien.doc (8.2 Kb)
  Download
 • File name: 2-ke-hoach-ve-thuc-hien-chuyen-cong-tac-doi-voi-vien.doc (8.3 Kb)
  Download
 • File name: 3-ke-hoach-ve-thuc-hien-chuyen-cong-tac-doi-voi-vien.docx (8.3 Kb)
  Download