Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế". - VP Đảng Ủy

Administrator
  • File name: 0-ke-hoach-tuyen-truyen-chi-thi-so-12-cttw-ngay-05-t.pdf (835.6 Kb)
    Download