Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về nghệ thuật truyền thống cho đội ngũ giáo viên âm nhạc, giáo viên phụ trách phong trào văn hóa - nghệ thuật trong trường học năm học 2020-2021 - Sở HCM

Administrator
  • File name: 0-ke-hoach-to-chuc-lop-boi-duong-kien-thuc-ve-nghe-t.pdf (1.97 Mb)
    Download
  • File name: 1-ke-hoach-to-chuc-lop-boi-duong-kien-thuc-ve-nghe-t.docx (0 Kb)
    Download

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập

HS đăng nhập

Tài khoản:
Mật khẩu:

Hướng dẫn đăng nhập

Thông báo