Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động giáo dục và truyền thông môi trường trong trường học giai đoạn 2016 – 2020, 02 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy và ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường và giáo dục, truyền thông về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
- Thời gian: 8 giờ 00, ngày 28 tháng 01 năm 2021 (thứ năm).- Địa điểm: Hội trường 2.1, Sở Giáo dục và Đào tạo
  • File name: 0-ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-hoat-dong-giao.pdf (1.34 Mb)
    Download