Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 17-KL/TU ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về thực hiện bản chương trình hành động cá nhân của cán bộ, đảng viên khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử gắn với thực hiện bản đăng ký chương trình hành động cá nhân hàng năm. - Sở HCM

Administrator
  • File name: 0-ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-so-17-kltu-ngay-09-tha.pdf (416.9 Kb)
    Download