Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Thủ trưởng đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2025.