Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2020-2021 - Phòng Trung Học

Administrator

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

- Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT)

Kế hoạch số 3542/KH-GDĐT-TrH ngày 26/10/2020 về tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2020-2021 (nội dung chi tiết trong các tập tin đính kèm).

Căn cứ công văn trên, các đơn vị đăng ký cán bộ quản lý, giáo viên tập huấn vào biểu mẫu dưới đây.