Trường THPT Thạnh Lộc

Giới thiệu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10-2016

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THÁNG 10-2016

Đoàn Thanh niên
* Thi hát ca khúc cách mạng chào mừng Đại hội đoàn trường
* Thi kéo co (khối 11, 12) ; Thi bắn tên lửa nước (Khối 10).
* Sinh hoạt chủ điểm tháng 10 “Chung sức trẻ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”
* Đại hội Chi đoàn
* Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường THPT Thạnh Lộc