Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ các nội dung. Tác giả: Thúy Uyên

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

  • File name: 0-ke-hoach-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam.doc (0 Kb)
    Download
  • File name: 1-ke-hoach-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam.pdf (2.59 Mb)
    Download
  • File name: 2-ke-hoach-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nam.doc (0 Kb)
    Download