Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hướng dẫn báo cáo tự chấm điểm thi đua Giáo dục Trung học năm học 2020-2021 - Phòng Giáo dục Trung học

Administrator

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức;

- Hiệu trưởng Trường THPT;

- Hiệu trưởng Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

Thực hiện Quyết định số 215/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về ban hành bộ tiêu chí chấm điểm thi đua từ năm học 2020 - 2021, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn các đơn vị gửi báo cáo tự chấm điểm thi đua (trực tuyến) theo Bộ tiêu chí (văn bản tự chấm được lưu tại đơn vị) như sau:

 

1. Các đơn vị bấm vào liên kết dưới đây và nhập điểm tự chấm

- Báo cáo tự chấm điểm thi đua của Phòng GD&ĐT.

- Báo cáo tự chấm điểm của Trường THPT, có cấp THPT.

 

2. Thời gian hoàn thành báo cáo: 10/5/2021.

 

Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học