Trường THPT Thạnh Lộc

Chi Bộ

Hội nghị  triển khai Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Hội nghị triển khai Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Nguyễn Thị Mai Hiên
Sáng 20/11/2021, Chi bộ trường THPT Thạnh Lộc đã tổ chức hội nghị triển khai Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Nhằm triển khai đến tất cả đảng viên trong Chi bộ nắm, hiểu và thực hiện nghiêm túc những điều đảng viên không được làm, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh những điều mới trong Quy định số 37QĐ/TW và bổ sung một số nội dung mới trong từng điều cụ thể

Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm có hiệu lực kể từ ngày 25/10/2021. Mọi đảng viên chấp hành nghiêm túc quy định về những điều đảng viên không được làm chính là góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Hình ảnh: Đ/C Sang

Bài viết: Đ/C Mai Hiên