Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hội nghị “Tổng kết kế hoạch thanh toán không dùng tiền mặt và công khai phân bổ dự toán ngành giáo dục và đào tạo năm 2021” (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo). - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-hoi-nghi-tong-ket-ke-hoach-thanh-toan-khong-dung-t.doc (8.2 Kb)
    Download