Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hội nghị “Tổng kết kế hoạch thanh toán không dùng tiền mặt và công khai phân bổ dự toán ngành giáo dục và đào tạo năm 2021” (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-hoi-nghi-tong-ket-ke-hoach-thanh-toan-khong-dung-t.doc (8.2 Kb)
    Download