Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Ngoại Ngữ

Grade11- Unit 2: Personal experiences

Grade11- Unit 2: Personal experiences

Lê Thị Giang
Các từ vựng liên quan chủ đề bài học và một số bài tập luyện tập.