Trường THPT Thạnh Lộc

Tổ Ngoại Ngữ

Grade 12- Unit 2: Cultural Diversity

Grade 12- Unit 2: Cultural Diversity

Lê Thị Giang
Các từ vựng và một số bài tập liên quan đến chủ đề của bài học.