Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2021 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Thực hiện Công văn số 631/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2021