Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Giấy mời Tham dự Lễ Tuyên dương khen thưởng Học sinh Giỏi năm học 2019 - 2020 - Văn Phòng Sở

Administrator
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các đơn vị sắp xếp tham dự đầy đủ, thông báo, chuyển giấy mời (nhận tại Văn phòng Sở từ ngày 23/10/2020) và tạo điều kiện cho các em học sinh được tuyên dương tham dự đầy đủ.Lưu ý: Các đơn vị khi nhận giấy mời tại Sở mang theo giấy giới thiệu để nhận kinh phí khen thưởng.