Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 - 2025 - Sở HCM

Administrator
Về thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025.

Căn cứ Kế hoạch số 877/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch liên Sở số 804/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Giáo dục và Đào tạo về phối hợp trong đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 - 2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện ký kết Kế hoạch phối hợp trong các hoạt động bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường trong trường học giai đoạn 2021 – 2025. Tác giả: Thúy UyênTải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

  • File name: 0-giao-duc-va-truyen-thong-ve-bao-ve-moi-truong-tron.pdf (1.29 Mb)
    Download
  • File name: 1-giao-duc-va-truyen-thong-ve-bao-ve-moi-truong-tron.pdf (1.29 Mb)
    Download