Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Thủ trưởng đơn vị triển khai, cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại đơn vị, quan tâm truyên truyền, vận động, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền.

Thủ trưởng đơn vị triển khai, cập nhật, rà soát, bổ sung, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới tại đơn vị, quan tâm truyên truyền, vận động, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền.

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. File thứ 1: 460-ub-dinh-huong-pbgdpl-gdoan-22-27_742022104318.pdf
Tác giả: Thúy UyênNguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng