Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Đáp án môn địa khối 12

Đáp án môn địa khối 12

Administrator
Học kỳ I năm học 2013 - 2014

ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ KHỐI 12

PHẦN CHUNG ( 8 ĐIỂM)

Câu 1 ( 3 điểm)

a) Vẽ biểu đồ ( 2 điểm )

- Phải vẽ biểu đồ miền, nếu vẽ các loại biểu đồ khác không chấm điểm.

- Các yếu tố vẽ sai hoặc thiếu bị trừ điểm: trừ 0,25 điểm/ yếu tố

+  Tên biểu đồ

+  Đơn vị

+  Số liệu

             +  Tỉ lê trục tung

             +  Chú giải

b) Nhận xét ( 1 điểm)

#  Cơ cấu Lao động phân theo khu vực kinh tế ( 0,5 điểm)

- Lao động trong khu vực Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất ( 57,3% - năm 2005).

#  Sự thay đổi ( chuyển dịch) Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2000 - 2005. ( 0,5 điểm)

- Lao động trong khu vực NLNN giảm; CN-XD tăng; DV tăng. ( dẫn chứng số liệu)

Câu 2 ( 1 điểm)

Sử dụng Atlat, hãy:

a) Kể tên 4 khu vực đồi núi chính của địa hình nước ta. ( 0,5 điểm)

+  Tây Bắc

+  Đông Bắc

+  Trường Sơn Bắc

+  Trường Sơn Nam

( Nếu đúng 3/4 vùng cho đủ điểm)

b) Ở mỗi khu vực, kể tên các dãy  núi hoặc các cánh cung hoặc các cao nguyên của khu vực đó. ( 0,5 điểm)

+  Tây Bắc: Hoàng liên Sơn; Pu đen đinh; Pu sam Sao...

+  Đông Bắc: Ngân sơn; Đông Triếu; Bắc Sơn; Sông Gâm....

+ Trường Sơn Bắc: Trường sơn Bắc; Hoành sơn...

+  Trường Sơn Nam: Playcu; Đaclak; Lâm viên; Mơ Nông...

( Nếu đúng 3/4 vùng cho đủ điểm)

Câu 3 ( 3 điểm)

a) Trình bày những thế mạnh và hạn chế của Nguồn lao động ở nước ta. ( 1,5 điểm)

#  Thế mạnh: 3 ý - 0,75 điểm

#  Hạn chế: 3 ý - 0,75 điểm

( Dựa theo đề cương đã thống nhất)

b) " Điều kiện tự nhiên và Tài nguyên thiên nhiên cho phép nước ta phát triển nền Nông nghiệp nhiệt đới". Hãy chứng minh nhận định trên ( thuận lợi và khó khăn). ( 1,5 điểm)

#  Khí hậu : 0,5 điểm

#  Sự phân hóa địa hình : 0,5 điểm

#  Tính bấp bênh mùa vụ do khí hậu: 0,25 điểm

#  Thiên tai: 0,25 điểm

( Dựa theo đề cương đã thống nhất)

Câu 4 ( 1 điểm)

Cho bảng số liệu: " DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1985 - 2005"

( Đơn vị: %)

Năm

Cây công nghiệp hàng năm

Cây công nghiệp lâu năm

1985

 100,0

 100

1990

90,2

 139,7

1995

119,3

191,8

2000

 129,5

308,5

2005

 135,9

 347,3

#  Sai 1 số liệu trừ 0,25 điểm

#  Năm 1985 đặt là 100% nhưng số liệu các năm sau sai hết, cho 0,25 điếm cả câu.

 

PHẦN RIÊNG ( 2 ĐIỂM)

Học sinh chọn và chỉ làm 1 trong 2 câu sau, nếu làm cả 2 câu thì lấy câu điểm cao hơn nhưng chia đôi số điểm phần riêng.

Câu 1: Trình bày những thế mạnh và hạn chế của khu vực đồi núi.

#  Thế mạnh: 4 ý - 1 điểm

#  Hạn chế: 1 điểm

( Dựa theo đề cương đã thống nhất)

Câu 2: Trình bày vai trò, điều kiện phát triển và hiện trạng phát triển của việc Sản xuất lương thực ở nước ta.

#  Vai trò: 0,5 điểm

#  Điều kiện phát triển: 0,5 điểm

#  Hiện trạng phát triển: 1 điểm

 

( Dựa theo đề cương đã thống nhất)